العربی EN l

شما در این قسمت می توانید سوابق کاری، همایش ها و اجلاس هایی که مدیریت سایت پوشاک نوین شرکت نموده است را تماشا نمایید.

 

دومین اجلاس چابکسازی بنگاه های اقتصادی واقع در دانشگاه شهید بهشتی